🌸 ಕೆ.ಎ.ಎಸ್  ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ:📚   👉*ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳು:*   ೧. ಸಮಗ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ…